CURRICULUM VITAE

Doc. Martin Činovský, akademický maliar, ArtD.

 

Martin Činovský sa narodil 8. marca 1953 v Levoči. V rokoch 1971 – 1977 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v oddelení knižnej tvorby u profesora Albína Brunovského. Piaty ročník štúdia absolvoval na École Nationale des Arts Décoratifs v Paríži na oddelení grafiky u profesorov Fioriniho a Le Heudea (1976). Po ukončení štúdia si výtvarnú grafickú špecializáciu rozšíril internou umeleckou ašpirantúrou v odbore rytectva poštových cenín na VŠVU pod vedením Josefa Herčíka a Albína Brunovského (1979 – 1984). V roku 1982 absolvoval odbornú stáž v štátnej tlačiarni poštových známok v Périgueux vo Francúzsku.

Po skončení štúdia začal pôsobiť najprv ako externý pedagóg v odbore ryteckých techník, od roku 1990 viedol Oddelenie tvorby cenín a rytectva na Katedre grafiky VŠVU a od roku 2006 vyučuje na Pedagogickej fakulte UK.

Martin Činovský samostatne vystavoval v Bratislave, Homburgu, Prahe, Sappore, Auvers-sur-Oise, Mojmírovciach, Kežmarku, Viedni, Trnave, Pezinku, Starom Smokovci, Modre, Londýne, Banskej Bystrici, Dillí, Báčskom Petrovci, Spišskej Novej Vsi, Žďári nad Sázavou, Moskve, Budapešti, Banskej Štiavnici, Skalici, Nitre, Starej Ľubovni, Piešťanoch atď. Zúčastnil sa vyše päťdesiatich kolektívnych a medzinárodných výstav doma i v zahraničí.

Získal viaceré čestné uznania za grafiku, medaily na Medzinárodnom bienále malých grafických foriem v Łódźi a na Bienále exlibrisu v Malborku v Poľsku. V roku 1985 získal cenu Slovenského fondu výtvarných umení. Z množstva ocenení za realizáciu poštových známok spomenieme len tie najdôležitejšie. Rytecky sa podieľal na známke roka 1988 a za realizácie poštových známok dostal odvtedy trinásťkrát Cenu ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií. Spolu s Jozefom Balážom sa podieľal na etablovaní slovenskej známkovej tvorby vo svete, čo dokazuje prvé významné ocenenie Slovenska v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni v roku 1997 – 3. miesto za známku „Ľudovít Štúr“ (1995). V roku 2004 mu bol udelený francúzsky rad Rytiera umenia a literatúry. V roku 2010 získal za známku „400. výročie konania Žilinskej synody“ Cenu ministra za najlepšiu rytinu (výtvarný návrh Dušan Kállay) a Krištáľovú známku generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., za najkrajšiu známku roka 2010. Tá istá známka potom získala ďalšie prestížne ocenenia v najvýznamnejších medzinárodných súťažiach, ako napr. 1. miesto v súťaži o Najkrajšiu rytú známku Európskej únie, Grand Prix de l’Art Philatélique v Bruseli v roku 2011 a v roku 2012  3. miesto v súťaži o Najkrajšiu známku sveta Grand Prix de l’Exposition WIPA vo Viedni. V roku 2012 mu bol udelený Zlatý odznak Zväzu slovenských filatelistov. V roku 2013  mu bola udelená Strieborná medaila Univerzity Komenského. V roku 2014 mu prezident republiky udelil Štátne vyznamenanie: Pribinov Kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska v oblasti výtvarného umenia.

Od roku 1986, keď rytecky realizoval prvú poštovú známku, a od roku 1993, kedy vytvoril prvú známku Slovenskej republiky, sa známky zrealizované Martinom Činovským objavujú vo verejných filatelistických anketách na popredných miestach. Počas 20 rokov existencie samostatnej slovenskej známkovej tvorby realizoval okolo 150 výtvarných návrhov a rytín emisií poštových známok a na Oddelení tvorby cenín a rytectva VŠVU vyškolil viacero talentovaných umelcov, ktorým sa podarilo úspešne etablovať v tvorby poštových známok, čím položil pevné základy slovenskej známkovej tvorby. Podieľal sa aj na založení špecializovanej tlačiarne zameranej na oceľotlač z plochých platní, čo je technológia, ktorou sa tlačia umelecky najhodnotnejšie poštové známky.

V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte UK a zároveň sa venuje hlavne tvorbe poštových známok a bankových cenín. Okrem intenzívnej práce v oblasti známkovej tvorby sa venuje aj voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii, maľbe a komponuje hudbu. Žije a tvorí v Bratislave.

 

Doc. Martin Činovský, ArtD.

Born on 8th March, 1953 in Levoča, Martin Činovský studied under Professor Albín Brunovský from 1971 to 1977 at the Department of book design at the Academy of Fine Arts in Bratislava, spending the fifth year of his studies in 1976 at the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris under Professor Fiorini a Le Heude. He subsequently broadened his specialisation in graphic art with post-graduate study (1979-1984) in postage stamp engraving under Professor Albín Brunovský and Jozef Herčík. A period of study in 1982 at the French State Postal Stationery Printing House in Périgueux provided him with invaluable experience for his work in this field.

After his studies, Martin Činovský gave lectures as an external pedagogue and later as a senior lecturer and from 1990 as the Head of the Department of Postal Stationery, Legal Tender Stamps and Engraving at the Academy of Fine Arts in Bratislava. From 2006 he teaches at the Faculty of Education of the Comenius University in Bratislava.

Martin Činovský had one-man exhibitions in Bratislava, Homburg, Prague, Sapporo, Auvers-sur-Oise, Vienna, London, Dilli, Moscow, Budapest, Mojmírovce, Kežmarok, Trnava, Pezinok, Starý Smokovec, Modra,  Banská Bystrica, Báčsky Petrovec, Spišská Nová Ves, Žďár nad Sázavou, Banská Štiavnica, Skalica, Nitra, Stará Ľubovňa, Piešťany, etc. Martin Činovský´s work has also been co-exhibited in more than fifty exhibitions in Slovakia and abroad. 

His work has brought him numerous prizes and honourable mentions, as well as medals at the International Biennial of Small Prints in Lodz and the Ex-libris Biennial in Malbork, Poland. In 1985 he was awarded a prize by the Slovak Fine Art Fund. He was engraver of the 1988 Czechoslovak Stamp of the Year and on thirteen more ccasions has received awards from the Slovak Ministry of Transportation, Post Stamps and Telecommunications.

Together with Mr. Jozef Baláž, he is considered to be the founder of Slovak Stamp Art, proved by the first significant award for the stamp „Ľudovít Štúr“ at the Grand Prix de l’Exposition WIPA in Vienna in 1997 – 3rd place as the Most beautiful stamp of the year 2010, Martin Činovský received the Minister Prize for the best engraving, the "Cristal Stamp" award from the general director of the Slovak Post, as well as the award "The most beautiful stamp of the year 2010" for the „400th Aniversary of Žilina´s Synode“ (stamp design by Dušan Kállay). The same stamp won numerous prestigious prizes, for example at Grand Prix de l’Art Philatélique in Brussel as "The Best Engraving of the Year 2011" and at Grand Prix de l’Exposition WIPA in Vienna as the third Most beautiful stamp of the year 2012. The latest significant award for his engraving was in 2018 - the 2nd place in the competition Grand Prix de l’Art Philatélique in Brussel for the Best engraved stamp of European Union.

In 2004, Martin Činovský was awarded by the French government distinction, the title Knight of the Order of Arts and Letters. In 2012, he recieved a Golden badge from the Union of Slovak Philatelists and in 2013 a Silver Medal from the Comenius University. In 2014, the President of the Slovak republic awarded Martin Činovský by the State Honour: Pribina Cross of the 1st Class for his special merit for cultural development of the Slovak Republic. In 2015, he was also awarded by the Speaker of the National Council of the Slovak republic for his special achievements in culture and education.

Martin Činovský engraved his first postage stamp in 1986 and since 1993, when he created the first stamp of the newly independent Slovak Republic, his work is greatly sought after. In 25 years from the establishment of the Slovak republic, he created more than 150 stamp designs and engravings. His contribution to the creation of Slovak postage stamps lies not only in his unique talent and his ability to create beautiful works of art in miniature, but as a senior lecturer and Head of the Department of Postal Stationery at the Academy of Fine Art in Bratislava, he has been able to pass on his skill and enthusiasim to others. He is also a founder of the printing house, which specialises in recess printing from flat plates.

At the present, he gives lectures at the Faculty of Education of the Comenius University and creates mainly stamped and bank stationeries. Besides his intensive work in the stamp art, he also creates book illustrations, paintings, graphic art and composes music. He lives and works in Bratislava.

© 2009 Martin Činovský

Vytvorené službou Webnode